· หน้าแรก · ตอบกลับ · สถิติ · ลงทะเบียน · ค้นหา · ถาม-ตอบ · ภาษา ·

 XrayThai.Com Webboard —› ถามตอบทั่วไปเกี่ยวกับรังสี —› อะไรเอ๋ยเงียบ

. 1 . 2 . >>

ผู้เขียนท่านสุดท้าย ข้อความ


บันทึกเมื่อ: 13 ธ.ค. 2011 11:28:17

เงียบมากเงียบสงบ น้ำลดแล้วน่าจะผุดได้แล้วเรื่องตำแหน่ง


บันทึกเมื่อ: 13 ธ.ค. 2011 11:47:04

...สวัสดีครับเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่าน...
อาทิตย์ที่แล้วไปประชุมคณะเทค นิคฯ มช. มา ก็ได้รับแจ้งข้อมูลใหม่จากพี่ๆร่วมวิชาชีพรังสีเทคนิค ก็รอดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นบ้าง ผลที่ได้ก็ตามคาดครับ..เงียบกริบ...ไม่มีข่าวความคืบหน้าใดๆก็เลยลองเอามา เล่าสู่กันฟัง เผื่อใครจะมีความเห็นเป็นเช่นไรจะได้แลกเปลี่ยนกันครับ
---มีหนังสือจาก สสจ.ราชบุรี แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด ที่รบ 0027/ว.3296 25 พ.ย.54 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
อ้างถึง 1. หนังสือสนง.ปลัดกระทรวงฯ ที่ สธ 0201.036/ว 352 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 53
2. หนังสือสสจ. ที่ รบ 0027/ว 3616 ลงวันที่ 14 ม.ค. 54
3. หนังสือสนง.ปลัดกระทรวงฯ ที่ สธ 0201.036/ว 13 ลงวันที่ 21 ม.ค. 54
เนื้อความเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับสหวิชาชีพ ตามที่รับทราบกันมาก่อนหน้านี้ ทาง สสจ.ราชบุรี จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบุติในการแต่งตั้งข้าราชการ สายงาน ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ และสายงานปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด ดังนี้
ก การขอย้ายเปลี่ยนสายงาน
1. คุณสมบัติการขอย้ายเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ กรณีดังนี้
1.1 เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานหรือ อาวุโส ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (ก่อนเข้าแท่ง)..อันนี้ผมเข้าใจว่าไม่มีเพราะเขามีคำสั่งจากส่วนกลางแต่งต ั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไม่ว่าระดับใด (เข้าแท่ง)ในวันที่ 11 ธ.ค.51 อันนี้ดูจาก ก.พ.7.....
1.2มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานหรือ อาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี กรณีไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ให้นับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้เต็มเ วลา ดังนี้
- ไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และ
- ไม่ก่อนวันได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
- ไม่ก่อนวันรายงานตัวกลับเข้ารับราชการหลังจากลาศึกษา
2.ขอกำหนดตำแหน่งปร ะเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ โดยแสดงปริมาณงานและความต้องการของตำแหน่งเสนอสนงปลัดกระทรวงฯอนุมัติตำแห น่ง เมื่อ อ.ก.พ.สป. อนุมัติ กำหนดตำแหน่งแล้วจึงส่งผลงานประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมิน อวช. ว10/48

ข.กรณี ผู้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กพ. กำหนดไม่มีคุณสมบัติการประเมินตามข้อ ก. ............. แต่ประสงค์จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดำเนินการดังนี้
1.ขอกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ โดยแสดงปริมาณงานและความต้องการของตำแหน่งเสนอสนงปลัดกระทรวงฯอนุมัติตำแห น่ง
2.เมื่อ อ.ก.พ.สป. อนุมัติใช้ตำแหน่งแล้ว จึงดำเนินการขอเปลี่ยนตำแหน่งได้

ค. กรณีตำแหน่งที่ครองอยู่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการแล้ว แต่คุณวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่ง หรือตำแหน่งไม่ตรงกับวุฒิ ให้ดำเนินการตาม ข้อ ข.
ดังนั้น ขอได้แจ้ง................ หากประสงค์จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้จัดทำเอกสารตามขั้นตอนเสนอผ ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป...........
-----ผู้รู้ช่วยเสนอแนะด ้วยครับ...มีใครได้ประโยชน์บ้างครับ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ.....


บันทึกเมื่อ: 13 ธ.ค. 2011 13:46:15

หนังสือตัวอย่างที่ผมจะยื่นต่อ สสจ.เขียนที่ ...........................................................
วันที่ 10 ธันวาคม 2554

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด............
เรื่อง เสนอทิศทางการบริหารบุคลากรทางด้านรังสีในจังหวัด............

ปัจจุบันการสาธารณสุขเปลี่ยนไปมากการคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การเปิดเสรีทางการค้า การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การเป็นภาคีองค์การอนามัยโลก สนธิสัญญาการใช้พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ(IAEA) ทำให้การกำหนดมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพมีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อ ผู้มารับบริการจนมิอาจใช้วิชาชีพเวชกรรมควบคุมได้ทั้งหมด ทำให้บุคลากรที่มีตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงานอยู่ในภาวะกด ดันเนื่องจากมีภาระงานที่ต้องทำแทนผู้ประกอบวิชาชีพทั้งที่ไม่มีกฎหมายรอง รับ และวิชาชีพเวชกรรมที่กฎหมายอนุญาตให้ทำแทนได้ก็ไม่ได้ลงมาควบคุมอย่างที่ค วร(เอกสารประกอบ 1 ) อีกทั้งการกำหนดมาตรฐานจากหน่วยงานอื่นเช่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีกฎหมายว่าสถานประกอบการณ์ที่จะขอใช้เครื่องกำเ นิดรังสีได้ต้องมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางด้านรังสี(RSO) ไม่เว้นหน่วยงานรัฐ (เอกสารประกอบ 2)ที่ต้องปฏิบัติตาม
สถานการณ์ปัจจุบันที่บางโรงพยาบาลไม่ได้เปิดให้มีตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ทั้งที่มีกฎหมายให้ดำเนินการ(เอกสารประกอบ 3) มุมมองของผู้บริหารแต่ละโรงพยาบาลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่เวลาประเมินนิเทศก์ หรือตรวจสอบกับใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชล ทำให้โรงพยาบาลของรัฐทำไม่ได้ตามเกณฑ์เนื่องจากมีบุคลากรน้อย บางแห่งไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพ และหลายๆที่ใช้ผู้ช่วยฝึกขึ้นมาทำหน้าที่แทน(ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกฎหม ายไม่อนุญาต)
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวขอเสนอความเห็นดังต่อไปนี้
1. เร่งรัดให้มีการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักรังสีการแพทย์สำหรับผู้ที่มีวุฒิและ มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
2. ผลักดันให้มีตำแหน่งนักรังสีการแพทย์อย่างน้อยโรงพยาบาลแห่งละ 1 คน
3. กำชับให้ผู้บริหารแต่ละโรงพยาบาลแต่งตั้งแพทย์(วิชาชีพเวชกรรม)มาป ฏิบัติงานอย่างนักรังสีการแพทย์ ในกรณีที่ไม่มีนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ท ี่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 ขณะที่รอการเปลี่ยนตำแหน่งให้แต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างนักรังสี
5. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ที่เป็นหัวหน้าแผนกผลักดันให้ได้ตำแหน่งอาวุโส จึงเรียนมาเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในการให้บริการทางรังสี ในจังหวัด............

(…............................................)
นายman in darkroom
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
ตัวแทนบุคลากรทางด้านรังสีโรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัด...........


บันทึกเมื่อ: 13 ธ.ค. 2011 13:48:05

กฎหมายที่อ้างถึง


พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542
มาตรา30 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรค ศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เว้นแต่
วรรค5 บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
ประเด็นที่น่าคิด
ความหมายตามวรรค 5 สถานประกอบการที่ระบุไว้ในมาตรา30 วรรค5(รพ.รัฐ)ถ้าโรงพยาบาลไหนไม่มีนักรังสีการแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ให้ใช้แพทย์(วิชาชีพเวชกรรม)มาปฏิบัติงานอย่างนักรังสีการแพทย์แทน หมายความว่า อะไรที่เป็นงานนักรังสีการแพทย์แพทย์ผู้นั้นต้องทำหน้าที่แทนด้วย เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์มีหน้าที่นำไปปฏิบัติ แล้วงานอะไรบ้างที่นักรังสีการแพทย์ หรือแพทย์ที่มาปฏิบัติงานแทนต้องทำเพื่อให้เข้ากับความหมายของคำว่า ในความควบคุม ยกตัวอย่างเช่น
1. การจัดทำexposure chart (ภาวะของโรค พยาธิสภาพและปัจจัยอื่นๆส่งผลต่อให้เกิดภาพที่ไม่penetrate)
2. การประกันคุณภาพงานรังสี(บริบทของเครื่องมือ เครื่องใช้และทำอย่างไรให้เกิดคุณภาพสูงสุด ไม่เลือกจุดบอดมาใช้ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วยและองค์กร)
3. งานบริ หารความเสี่ยง
3.1 เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอกซเรย์เหมือนERและห้องสอบสวนโรครวมกันต้องและทำหัตถการก่อนที่จะ ทราบว่าผู้ป่วยเป็นอะไร บริหารจัดการไม่ให้ผู้รายต่อไปติดเชื้อ
3.2 เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บจากการจัดท่า ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หรือท่าที่ต้องห้ามเมื่อมีอาการหรือพยาธิสภาพบ่งชี้ การกำหนดท่าอื่นทดแทน ต่างๆเหล่านี้ต้องมีการวางแผน สร้างอุปกรณ์ช่วยถ่ายให้เข้ากับบริบทของทรัพยากรที่มีอยู่

4. งานด้านความปลอดภัยจากรังสี
IAEAได้กำหนดไว้ว่าให้บุคคลทั่วไปได้รั บรังสีน้อยที่สุด บุคคลที่ห้ามเข้าบริเวณ รังสี บุคคลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ปัจจุบันประชาชนมีความรู้มากขึ้นและติดต่อกับประชาคมโลกมากขึ้นต้องทำให้เ กิดมาตรฐานที่กำหนดในWHO
5. position ที่นอกเหนือจากroutine

ทั้ง5ข้อดังกล่าวหากนักรังสีการแพทย์หรือแพทย์ผู้ปฏิบัติงานแทนไม่ลงมาทำเ องแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ทำงานได้อย่างที่ควบคุม เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์คนไหนที่ทำหน้าที่แทนใน5ข้อดังกล่าวถือว่าทำผิดก ฎหมาย แม้ว่าจะเป็นหัวหน้าแผนก ด้วยกฎหมายก็ไม่อนุญาต สามารถทำได้เพียงบริหารแผนกได้ในด้านบุคลากรและทรัพยากร ปัจจุบันแผนกรังสีอยู่ในฝ่ายเทคนิคบริการยิ่งขัดต่อกฎหมายถ้าไม่มีนักรังส ีการแพทย์
วิธีแก้ไข
1. โรงพยาบาลไหนไม่มีนักรังสีการแพทย์ต้องแต่งตั้ง แพทย์มาเป็นหัวหน้าแผนกและทำงานบริหารงานรังสี(5ข้อข้างต้น)
2. แต่งตั้ง ให้มีนักรังสีการแพทย์อย่างน้อย 1 ตำแหน่งในโรงพยาบาลทุกแห่ง
3. เปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ว่าจะฝึกใครขึ้นมาท ำเอกซเรย์ก็ได้


บันทึกเมื่อ: 13 ธ.ค. 2011 13:49:38

หลังจากนั้นถ้าไม่มีความคืบหน้าใดๆ ผมยอมเสียสละฟ้องศาลปกครอง ให้มันรู้ๆกันไปเลย


บันทึกเมื่อ: 14 ธ.ค. 2011 10:18:12

ผมอยากให้ช่วยแสดงความคิดเห็น เพื่ออุดช่องว่างเพื่อวันหนึ่งฟ้องศาลข้อมูลจะได้แน่น หรือท่านใดมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้


บันทึกเมื่อ: 14 ธ.ค. 2011 10:21:06

ด้วยความเคารพในเพื่อนร่วมวิชาชีพ..ก่อนอื่นก็ขอชื่นชมในความพยายามที่จะใ ห้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพเรา
ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับ ในส่วนของผมมองว่าเมื่อเป็นการเสนอต่อ สสจ.ทุกอย่างจึงอยู่ในขอบเขตอำนาจของท่าน นพ.สสจ.เท่านั้น (อันนี้ต้องเข้าใจตรงกัน) และประเด็นที่จะเสนอเป้าหมายจึงเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของสสจ....และถ้าลอง เรียงลำดับข้อเสนอดีๆ น่าจะเริ่มจากการบังคับการให้บริการทางด้านรังสีในโรงพยาบาลในสังกัดต้องด ำเนินการภายใต้ผู้ที่คุณวุฒิทางด้านรังสีเท่านั้น เป็นประเด็นหลักก่อนเพราะทาง สสจ.สามารถทำได้ถ้าจะทำ แล้วค่อยแตกประเด็นย่อยออกไป จะได้ดูเหมือนมองภาพใหญ่ก่อนและยังดูไม่เหมือนว่าเสนอขึ้นมาเพื่อตัวพวกเร าเอง(เรื่องตำแหน่ง)แต่เป็นการเสนอเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้มารับบริการ


บันทึกเมื่อ: 15 ธ.ค. 2011 11:55:45

ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ..
1.ที่ผมเน้นที่สสจ.เพราะคิดว่าจังหวัดมีส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการเ ปลี่ยนแปลงได้พอสมควรเพราะจังหวัดที่ผมอยู่ผอ.บางแห่งยังไม่ให้ความสำคัญต ่อการใช้วิชาชีพ บางแห่งยังมีความคิดใช้ใครมาฝึกเอกซเรย์ก็ได้ มองยังกะว่าถ้ามีเอกซเรย์เพิ่มอีกซักคน โรงพยาบาลจะล้มละลายแต่มาตรฐานทำทุกอย่างนะทั้งHA HNQA มาตรฐานวิชาชีพแต่คนทำยังจพง.คนเดิม คนมาตรวจก็บ้าจี้ไม่เคยมองว่าที่ถามอยู่น่ะไม่ใช่คนที่ทำหน้าที่โดยตรง
2.สิ่งที่ผมต้องการสื่ออีกเรื่องคือการละเลยต่อกฎหมายจนเจ้าพนักงานรังสีก ารแพทย์บางคนเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ไปแล้วทั้งที่จริงมันเป็นหน้าที่ของนักร ังสี ทำเสียจนใครก็มองว่าจพง.ก็ทำได้และไม่ต้องจ้างแพง(เข้าใจว่ามันจำเป็นต้อง ทำเพราะไม่อยากให้ใครที่ไม่รู้เรื่องมาทำแทน) ผมก็คิดต่อไปว่าไม่มีนักรังสีไม่เป็นไรในเมื่อกฎหมายให้วิชาชีพเวชกรรมมาท ำแทนได้ก็คิดว่าควรมาทำแทนในส่วนที่เป็นหน้าที่นักรังสีคือ ควบคุม การทำงานของจพง.แล้วเอางานของจพง.ที่ทำจนเป็นหน้าที่แล้วกลับคืนไป เราก็ขออยู่อย่างจพง.จริงๆเสียที คนที่ที่มาตรวจมานิเทศผมอย่าเอามาตรฐานมาใช้กะผมเพราะผมมันจพง.กฎหมายไม่อ นุญาตด้วยซ้ำถ้าไม่มีคนมีใบประกอบมาควบคุม
3. ส่วนภาพใหญ่เป็นเรื่องของ กช.และถ้ากช.มาอ่านเจอก็เอาความคิดของผมนี้สื่อสารให้เป็นแนวทางเดียวกัน ผมไม่ภูมิใจหรอกครับเป็น จพง.แต่ทำหน้าที่อย่างนักเพราะมันเสี่ยงไม่มีกฎหมายรองรับ ยิ่งมีข้อมูลยิ่งกดดัน


บันทึกเมื่อ: 15 ธ.ค. 2011 14:29:05

ขอแสดงความคิดเห็น...

อย่างที่ คุณ RTC 6 ว่านะครับ คือ จากหนังสือ รบ.0027/ว.3296 25 พ.ย.54..... (ที่ผมได้รับ..)

----หนังสือฉบับนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติ ...จากเรื่องเก่า ที่ทาง รพ.ผม ส่งเรื่อง ขอย้ายเปลี่ยนสายงาน จาก จพ.รังสีการแพทย์ ....ไปเป็น นักรังสีการแพทย์ ...... และมีความก้าวหน้า คือ ทาง อกพ.สป. รับหนังสือ ตอบกลับจาก กพ.....แล้ว ว่า สามารถทำได้ ...กรณี นอกเงื่อนไข ของ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับ ชำนาญการ


---- ทาง สสจ. จึงทำหนังสือ ที่ รบ.0027/ว.3296 25 พ.ย.54 มาสอบถามเพิ่มเติม ...ทั้ง 3 วิชาชีพ ว่ามีผู้มี คุณสมบัติเพิ่มเติมหรือ ไม่ .....ถ้ามี ก็ปฏิบัติตามขั้นตอน ......ตาม ข้อ ก. หรือถ้าไม่ครบ ก็ตามข้อ ข.


ดังนั้น ถ้าคุณ man in darkroom จะดำเนินการ ควรปฏิบัติดังนี้ครับ ....

ทำเรื่อง เสนอ ผู้บังคับบัญชา (ผอ.รพ. ที่ท่างสังกัดอยู่ )......โดยทำเป็นบันทึกข้อความ "ขอย้ายเปลี่ยนสายงาน" ......

โดยกล่าวถึงหลักการ + เหตุผล , ความจำเป็น , ประกอบคุณสมบัติ ที่เราได้รับ เช่น ปริญญาบัตร + ใบประกอบโรคศิลป์ ,หรือ ข้อกฎหมาย ตาม พ.ร.บ ,กฎกระทรวง , ฯลฯ

ลงท้ายด้วย โปรดพิจารณาและเสนอผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปเพื่อดำเนินการต่อไป (ส่งเรื่องให้ สสจ.)


เมื่อ ท่าน ผอ. รับหนังสือบันทึกข้อความจาก ท่าน ........และลงลายมือชื่อ ......(ผอ. จะสั่งให้ ฝ่ายบริหาร ส่งหนังสือ ต่อให้ สสจ.) .....แต่ถ้าท่านยังงงๆ ก็เอาหนังสือ ไปให้ฝ่ายบริหาร ทำหนังสือ เรียน นายแพทย์ สสจ. ......เรื่อง "ขอย้ายเปลี่ยนสายงาน ".....โดยอ้างถึง บันทีกข้อความ + เอกสารแนบ......


----ไม่ต้อง ชี้แจ้งให้ สสจ.ทราบครับ ว่ามีความจำเป็นอะไรบ้าง .....เพราะ เหตุผล อยุ่ที่บันทีกข้อความแล้วครับ ......เมื่อ ผอ.ผู้บังคับบัญชาระดับตัน เห็นสมควร ....แสดงว่า มีความจำเป็นแล้วครับ ....---- เมื่อ สสจ. ได้รับหนังสือ .....ทาง สสจ. จะส่งหนังสือ ให้ สป. .......เป้นอันจบ ไปหนึ่งขั้นตอน ......จากนั้น ก็รอครับ .......

หรือ จะใช้โทรศัพท์ ติดต่อด้วยวาจา ก่อนทำหนังสือ ก็จะดีครับ ......เหมือนเราเป็นเด็กกว่า แสดงความนอบน้อมไว้ครับ ........ส่วนเรื่องการจะฟ้องศาลปรครองกรณีเช่นนี้ ยังไม่มีประเด็นจะฟ้องได้ และอีกกรณีท่านยังปฏิบัติยังไม่ครบขั้นตอนที่จะสามารถฟ้องศาลปกครองได้ครับ ...........


บันทึกเมื่อ: 16 ธ.ค. 2011 07:56:30

การฟ้งศาลปกครองก็เป็นแนวทางหนึ่งที่กำลังจะลองดู ตอนนี้รอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สสจ.ที่จะตอบมาว่าจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้หรือไม่ ก็รอ และรอ อยู่นานแล้วยังไม่มีสัญญาณนั้นเลย ถามว่าตอนนี้ฟ้องศาลปกครองเลยได้ไหม ตอบว่าไม่ได้เพราะวิธีการและขั้นตอนยังไม่ครบองค์ประกอบในการที่จะยื่นต่อ ศาล ขอทุกท่านลองศึกษาและหาแนวทางที่จะทำการฟ้องให้รัดกุมเพราะว่าถ้าฟ้องขึ้น มามันต้องเป็นเรื่อง และต้องได้ผลที่ดี ไม่นั้นเราจะเป็นเหยื่อให้กับระบบที่คอยกัดและเกาเราอยู่ในวงราชการไม่สิ้ นสุด ในทางที่ดีตัวแทนเราที่ทำหนังสือเสนอ สป. กพ. ที่เราขึ้นกระทรวงกันเมื่อ มิ. ย.54 ที่แล้วให้ตามหนังสือตอบรับ และอุธรณ์คำสั่งตามระบบก่อนแล้วจากนั้น กช.หรือ กรรมการสมาคม นายกสมาคมเป็นผู้ยื่นฟ้องในภาพรวมทั้งประเทศมันดูดีและลดแรงกดดันเฉพาะที่ อีกทั้งผลออกมาอย่างไรทุกท่านได้รับประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน กรุณาลองศึกษาและปรึกษากันดู ถ้าปล่อยไปสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือเวลาที่ล่วงเลยไปเปล่า และรอเพื่อเหตุผลอะไร ลองคิดกันต่อ


บันทึกเมื่อ: 16 ธ.ค. 2011 08:38:17

ยกมือสนับสนุนด้วยคนครับ...


บันทึกเมื่อ: 16 ธ.ค. 2011 14:55:07

มันไม่มีสัญญาณตอบกลับใดๆให้เราทราบเลย...เงียบ แม้ปัจจุบันคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานอย่างนักรังสีก็ยังไม่เกิดขนาดร่า งหนังสือให้พร้อมแนบคำสั่งต่างๆไปด้วย..ก็เหมือนสายลมพัด..เงียบเหมือนเดิ ม จึงคิดว่าไม่อยากให้ก็ไม่เป็นไรแต่ขออยู่อย่างจพง.ได้ใหม แต่มันติดที่ที่อื่นก็จพง.เหมือนกันแต่ก็ทำงานอย่างนักรังสีเหมือนกัน ถ้าเรามาทำตัวเป็นจพง.อยู่คนเดียวก็จะเกิดความแปลกอยู่เดียวดาย ผมจึงอยากกระจายแนวคิดของผมให้กว้างขวางโดยเอากฎหมายมาอ้างถึงเพราะทุกวัน นี้เอกซเรย์อยู่ในกลุ่มเทคนิคบริการมีเภสัชเป็นหัวหน้ามันไม่เข้าใกล้คำว่ าอยู่ในการควบคุมของผู้มีวิชาชีพเวชกรรมเลย ผมก็รอหนังสือตอบกลับว่าไม่ได้อย่างไรเหมือนกันจะได้ชัดๆกันไปเลย ขอบคุณมากครับความคิดเห็นและยังต้องการอีกเพราะทำคนเดียวไม่รู้เริ่มต้นตร งใหน ภายในจังหวัดพอเอาเข้าจริงก็รวมกันไม่ติดจะเพราะอะไรไม่ทราบ สุดท้ายก็ถูกมองว่าที่ดิ้นรนเพราะอยากเปลี่ยนตำแหน่งเพราะถ้าใครรู้จักผมม าตลอดจะรู้ว่าผมพูดก่อนที่จะเริ่มเรียนต่อเสียอีก


บันทึกเมื่อ: 16 ธ.ค. 2011 17:00:21

ไม่รู้ว่าดิ้นรนไปทำไมผลตอบกลับมาเหนื่อยใจจัง จพง. (ที่ยังปรับไม่ได้) 1 คนใน รพ. 90 เตียง มีน้องคนงาน 1 คน อยู่กัน 2 คน พูดอะไรไปก้อไม่มีใครฟัง จะเอาอะไรมากกะอีแค่ 2.5 ในการประเมิน ได้แต่ทำใจๆ ปลงๆๆๆและเบื่อๆๆๆ


บันทึกเมื่อ: 16 ธ.ค. 2011 17:40:15

เรียน เพื่อนๆร่วมวิชาชีพรังสี

ผมและท่านสมบัติ บุญขวาง ซึ่งเป็นตัวแทนวิชาชีพรังสี กระทรวงสาธารณสุข และเป็นคณะกรรมการ ชมรมรพท.

และ รพศ.ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ เมื่อเราได้ร่วมต่อสู้กันนับตั้งแต่ 6 มิย.54 ร่วมกับ สหวิชาชีพ

และจากหนังสือที่ กพ.ตอบมา อย่างผิดหวัง


ขอแจ้งและเรียนเพื่อนๆให้ทราบว่า ขณะนี้ ทาง กพ.ขอทบทวนหนังสือที่แจ้งมา และเรียนเชิญคุณสมบัติ บุญขวาง

เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน


ทีมงานไม่ได้ละทิ้งพวกเราครับ แต่ยังไม่ได้เวลาที่เหมาะสม(หลังน้ำลด)

ขอให้พี่น้อง อดทนครับ.....................อาจจะรวมพลังอีกครั้ง ในต้นปีนี้แน่นอนครับ

ประจวบ สุขสบาย

กช.รังสีเทคนิค[b][/b]


บันทึกเมื่อ: 17 ธ.ค. 2011 08:46:33

เมื่อวันที่ 15 ธค. คุณณรงค์ จากอุดรได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ศาลปรกครองอุดรธานี ถึงประเด็นที่จะฟ้องแล้วครับ เขาคงดำเนินการแน่ๆต่อไปนี้ต้องขอความร่วมมือทุกๆท่านที่ได้รับความเดือดร ้อนมันคงเดินทางมาถึงบริบทสุดท้ายแล้วกระมัง..ผมถามทุกท่านที่เดือดร้อนว่ าเห็นด้วยกับวิธีการนี้หรือไม่ช่วยออกมาแสดงความคืดเห็นหน่อยครับ


บันทึกเมื่อ: 17 ธ.ค. 2011 08:55:43

เข้าใจและเห็นใจท่านman in darkroom และขอบอกว่าเราจะไม่เดียวดายครับ..
ผมจะให้ความร่วมมืออย่างแน่นอน..ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม..แต่ตอนนี้ผมว่า..เราต้องอดทนรอฟังคำสั่ง
ของผู้นำ..เพราะผมเชื่อมั่นว่า..ท่านผู้นำของเรามีความจริงใจในการหาทางแก้ปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้้..
ความรอบคอบ..อดทน..มุ่งมั่น..จริงจัง..จริงใจ..คือหนทางแห่งความสำเร็จ


บันทึกเมื่อ: 17 ธ.ค. 2011 13:46:35

ขอบคุณทุกความเห็นและกำลังใจ ผมจะสู้จนกว่าโรงพยาบาลจะทำให้ถูกกฎหมายส่วนผมจะได้เป็นนักหรือเปล่าเป็นเ รื่องรองหรือถ้าอยู่เป็นจพง.จนปลดเกษียณก็รับได้แต่อย่าเอางานที่ไม่ใช่แล ้วบอกว่าใช่มาให้เราทำจนกลายเป็นหน้าที่ ถ้างานอื่นที่ได้รับมอบหมายยินดีทำและก็ทำมาตลอด ผมว่าโรงพยาบาลใหนที่ลุกขึ้นมาทำประกันคุณภาพต่างๆเช่นHA ถ้าโรงพยาบาลยังมีจพง.เป็นหัวหน้าแผนกทั้งเอกซเรย์ แล็ป แพทย์แผนไทย มันยังไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงเพราะจุดประสงค์ผลิตจพง.คือเน้นความทั่วถ ึง แต่ถ้าเอาคุณภาพบริบทต่างมันต้องเปลี่ยนด้วย


บันทึกเมื่อ: 21 ธ.ค. 2011 09:08:58

การฟ้องศาลปกครองในความรู้สึกส่วนตัวแล้ว ควรให้ตัวแทนวิชาชีพฟ้องและฟ้องครั้งเดียวหวังผลทั้งประเทศ ทั้งวิชาชีพรังสี น่าจะเหมาะสมกว่า แต่ถามว่าจะให้ใครฟ้อง ลองถามท่าน กช.ดูว่าท่านๆทั้งหลายพอช่วยได้ไหม ต้องทำอะไรสักอย่างและทำต่อเนื่องเลย เมื่อ กพ.ตอบมาอย่างไร แล้วเราจะเอาอย่างไรต่อต้องทำ อย่าเว้นวรรคนาน คนที่รอจะสิ้นหวังเอาดื้อๆ แล้วเมื่อนั้นแนวร่วมจะรวงโรยหมด ไม่ใช่กดดัน แต่มันนานเกินรอ


บันทึกเมื่อ: 27 ธ.ค. 2011 16:04:09

ถึงคุณ RTC6
ช่วยส่ง หนังสือจาก สสจ.ราชบุรี ที่แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด ที่รบ 0027/ว.3296 25 พ.ย.54 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ช่วยส่งให้ทางเมล์นี้หน่อยนะคะ อยากได้มาเป็นตัวอย่างทำบ้างน่ะค่ะ k.peung@gmail.com ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
รบกวนหน่อนะคะ


บันทึกเมื่อ: 28 ธ.ค. 2011 09:51:29


บันทึกเมื่อ: 12 ก.พ. 2012 15:00:09

พี่น้องเพื่อนร่วมวิชาชีพครับเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กพ.ที่ผ่านมาผมได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพณฯท่าน วิทยา บูรณศิริ ที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โดย การประสานให้เข้าพบโดยท่าน สส.บุญชู นิลถนอม สส.เพื่อไทย สมุทรสาคร ท่านได้รับหนังสือของผมและมอบให้เลขาส่วนตัวของท่านคือท่าน สง่า จงเพิ่มดำรงชัย และได้จดชื่อและเบอร์โทรผมเพื่อจะได้ติดต่อกลับ เนื้อหาสาระของหนังสีอที่ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอได้รับการเยียวยา ผมได้เล่ารายละเอียดว่าไปเรียนมาเพื่อพัฒนาความรู้ที่ม.เชียงใหม่ หมดเงินไปมากมายหลายแสนเสียเวลาอยู่กลับครอบครัวกลับมาทำงานเพิ่มขึ้น ทำงานกับเครื่องมือที่advance มากขึ้น กลับมาลดเงินเดือนกันแถมซ้ำยังไม่พอเงินเดือนไม่ขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นเมื ่อก่อนปรับอีก 6 ปี มันยิ่งกว่าปล้นกันเสียอีก ผมผิดอะไรนักหนา ถึงต้องทั้งลดทั้งแป๊คท่านคงได้อ่านเพราะครั้งนี้หนังสือถึงมือท่านโดยไม่ ผ่านไคร ผมก็มีเบอร์โทรมือถือของท่าน สง่า ึ่งเป็นเลขาท่าน สัปดาห์หน้า ผมจะถามความคืบหน้าครับ ผมต้องขอขอบคุณ สส.บุญชู นิลถนอมครับ ที่ประสานงานให้ผมยื่นหนังสือในครั้งนี้ครับ อย่าถอยนะครับเพื่อนๆร่วมชตากรรม ผมก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างครับก็เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับ วิชาชีพเรา และผมก็ไม่ได้คิดจะอาศัยผลประโยชน์อื่นไดนะครับถ้ามีความคืบหน้าประการไดผ มขอใช้PAGE นี้บอกกล่าวกันนะครับ ผมว่าครั้งนี้มันไกล้ความจริงมากที่สุดครับ และท้ายนี้ผมขอยืนยันว่าจะเกาะติดครับ เพราะผมมีเบอรโทรของท่านเลขา สง่า อยู่ในมือผมครับ


บันทึกเมื่อ: 12 ก.พ. 2012 20:36:01

เป็นกำลังใจให้ครับ เพื่อนร่วมวิชาชีพ ยิ่งผมแล้วใหญ่ยังไม่ได้ปรับตำแหน่ง เลยครับ


บันทึกเมื่อ: 12 ก.พ. 2012 21:12:42

ขอบคุณ คุณchadankjoo พวกเราพร้อมให้กำลังใจครับ


บันทึกเมื่อ: 13 ก.พ. 2012 09:05:26

กด Like ให้อีกคนครับท่าน อีกหนึ่งกำลังใจจากลูกรังสีครับ


บันทึกเมื่อ: 13 ก.พ. 2012 09:34:10

แล้วกรณีอื่นๆไม่ทราบว่าท่านได้เรียนให้ ท่าน รมต. ทราบด้วยหรือไม่ครับ..???
เช่นกรณี..จพ.เรียนจบมา..ไม่สามารถปรับ ตำแหน่งได้..???
และ..น้องๆ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในงานรังสี..จะได้ปรับตำแหน่งด้วยมั๊ย..???
แต่อย่างรัยก็ตาม..ท่านก็ได้ ทำเต็มกำลังความสามารถ..ก็ขอขอบพระคุณด้วยครับ


บันทึกเมื่อ: 13 ก.พ. 2012 10:10:47

คุณTUEด็กหงส์ครับหลังจากผมยี่นวันทร่ 10 กพ วันอาทิตย์คุณขนิษฐาก็ได้เข้าพบท่านรมต.ที่บ้านพักอยุธยาเช่นกันครับก็ได้ ยื่นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องปรับตำแหน่ง เรื่องลูกจ้างปรับเป็นพนักงานรัฐปรับเป็นข้าราชการเนื้อหาน่าจะครอบคลุมทั ้งหมดที่เป็นปัญหาวิชาชีพเรารวมทั้งปัญหาที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดเขาดำเนินก ารในภาพรวมในวิชาชีพของเราครับเป็นที่น่ายินดีครับที่ผู้ใหญ่ระดับ รมต.หรือระดับนโยบายได้รับทราบข้อเท็จจริงบางอย่างที่เคยได้รู้ได้ทราบครั บนี่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนท่านก็มาจากประชาชนถ้้าท่านเห็นว่าไม่ถูก และไม่ยุติธรรมก็ต้องแก้ไขครับผม


บันทึกเมื่อ: 13 ก.พ. 2012 11:03:15

ขอบคุณตรับ


บันทึกเมื่อ: 13 ก.พ. 2012 13:49:27

เหนื่อย จริง จริง


บันทึกเมื่อ: 13 ก.พ. 2012 15:34:41

ด่วน!!!!!!!!! แจ้งอัพเดทข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการสายงานรังสีการแพทย์ทั่วประเทศ

***ขอให้ลูกจ้างชั่วคร าวและพนักงานราชการ สายงานรังสีการพทย์ แจ้งข้อมูลในส่วนของโรงพยาบาลของตนเองหรือจังหวัดของตนเองเพื่อปรับปรุงข้ อมูลให้เป็นปัจจุบัน***
ส่งข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้
1.จังหวัด.......................
2.โร งพยาบาล.................
3.ชื่อ - สกุล
4.ตำแหน่ง.........เช่น จพง ,นักรังสีการแพทย์
5.สถานะ...........เช่น ลูกจ้างชั่วคราว,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ
6.วุฒิการศึกษา............ .....(ตามที่จบจริง)
7.สถาบันการศึกษาที่จบ..............
8.ปีการศึกษา ที่จบ.....................
9.ปีที่เริ่มทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ........ ...............

ส่งข้อมูลดังกล่าวได้ที่ kanitta305@hotmail.com


บันทึกเมื่อ: 13 ก.พ. 2012 19:56:40

แก้ไข mail
kanittac759@gmail.com

. 1 . 2 . >>

:: คำตอบของท่าน
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  Insert URL  Email Link 
โปรดใช้คำสุภาพ

ตรวจสอบ ไทย/อังกฤษ ก่อนที่จะสนทนา
กรุณาอย่า Post ซ้ำหลายครั้ง
: : ขอสงวนสิทธิในการลบ ข้อความหรือกระทู้ที่ Post ซ้ำหลายครั้ง
: : Post รับสมัครงานให้ Post ใน http://www.xraythai.com/job

Member Only
สำหรับสมาชิกเท่านั้น ที่จะลงข้อความได้ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ช่วยสมัครด้วยนะครับ // ร่วมสร้างสังคม Online ให้น่าอยู่ Click ลงทะเบียนด้านบนครับ
» ชื่อ » รหัสผ่าน (สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว)

ใส่รหัสภาพ


XrayThai.Com © รังสีวิทยาไทย
ThaiGirlsZone.Com